Je to problém?


Otázky a odpovědi

4

U odlišných pozic se plat logicky liší

Mzdové rozdíly jsou podmíněny také pozicí žen a mužů v organizační struktuře organizace, přičemž muži se častěji uplatňují ve vedoucích pozicích, které jsou lépe finančně ohodnoceny. Tento jev nazýváme vertikální genderová segregace a způsobuje ji:

  • Skleněný strop - brání přístupu žen do manažerských pozic
  • Skleněný útes - ženy jsou častěji obsazovány do pozic v top-managementu (výkonných rad) v takových organizacích, které jsou ve finanční krizi

V roce 2013 bylo v České republice zastoupeno pouze 18,4 % žen ve výkonných radách velkých vybraných podniků (EC, 2013). To sice v žebříčku evropských zemí znamená 11. místo a hodnotu vyšší než je průměr EU-27 (16,6 %), ale je zřejmé, že jsou ženy při vstupu do vedení podniků podreprezentovány.

Skleněný výtah zase působí, pokud je nějaké povolání spojeno s vyšším počtem žen a vstoupí do něj muž. Může dojít k urychlování mužského kariérního postupu.

Podle Bartošové [2007] je důsledkem existence tzv. skleněného výtahu významné povýšení člena určité upřednostňované skupiny (zpr. jde o muže) na úkor jiného zaměstnance neupřednostňované skupiny (zpr. jde o ženu), která většinou tvoří většinu v celkovém zastoupení. Důsledkem takového efektu může být nepoměrné zastoupení v řídících oblastech. Smetáčková [2007] jako příklad v českém kontextu uvádí, že zatímco v učitelství na základních školách ženy tvoří ¾ učitelů, v samotném vedení základních škol je žen podstatně méně než ¾. Roli hrají také sítě neformálních vztahů, „…do kterých velmi často ženy těžko pronikají. Jsou to určité zájmové skupiny, např. orientované na mužské sporty a podobně“ [Gender Studies, o.p.s. 2005: 15]. Být součástí těchto vztahů může významným způsobem ovlivňovat například šance na profesní či platový růst.

BAROŠOVÁ, M. 2007. Participace mužů a žen v rozhodovacích pozicích. Bratislava: Institut pro výzkum práce a rodiny, s.13

SMETÁČKOVÁ, I.2007. Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, s.59 Gender Studies, o.p.s.. 2005. Ženy v řídících pozicích [online]. Praha: Gender Studies, o.p.s. [cit. 1.12.2015]. Dostupné z: http://www.feminismus.cz/download/brozura_konference_05_zeny_v_ridicich_pozicich.pdf

Zpět na téma trh práce