Je to problém?


Otázky a odpovědi

2

Schopná a průbojná žena může vždy dosáhnout lepší pozice

Naše šance dosáhnout určitého ohodnocení nejsou stejné, a nejde zdaleka jen o snahu a schopnosti. Překážky, které brání ženám v kariérním postupu, se označují jako „skleněný strop“. „Strop“ proto, že brání růstu, „skleněný“ z toho důvodu, že není vidět. Přesto však existuje. Překážky jsou často důsledkem zobecnělých představ o ženách a jejich schopnostech bez ohledu na skutečné individuální schopnosti.

Podle Smětáčkové [2007] tzv. skleněný strop odkazuje k existenci formálních a neformálních bariér, které zpomalují nebo zcela znemožňují kariérní postup žen. Část bariér může vycházet přímo z odmítání žen ve vedoucích funkcích, část je důsledkem tradičního genderového uspořádání životů konkrétních žen a mužů.“ To znamená, že ženy mohou být diskriminovány na základě toho, že se na nějakou vedoucí pozici nehodí z důvodu pohlaví, anebo jim například není umožněno rozvíjet své znalosti, vzdělání z důvodu péče o rodinu a domácnost. Muži, kteří nemají toto břímě, pak mají lepší podmínky k rozvoji.

Zpět na téma trh práce