Je to problém?


Otázky a odpovědi

1

Jaké má nerovné odměňování dopady?

Nerovné odměňování má dalekosáhlé dopady. Následkem nižšího výdělku žen v produktivním věku mají ve stáří nižší důchody. Zároveň však na něj několik let nepřispívají vlivem péče o děti. Ženy jsou tudíž ve stáří vystaveny většímu riziku chudoby.

Jako nejkritičtější se v tomto ohledu jeví feminizace chudoby. Jaroslava Hasmanová Marhánková [2011] tento jev popisuje jako „celosvětový trend zvyšujícího se podílu a převahy chudoby mezi ženami ve srovnání s muži.“ Ženy podle odhadů celosvětově tvoří 70 % všech osob pod hranicí chudoby. Chudoba v českém kontextu má více příčin - genderové stereotypy na trhu práce (povolání čistě mužská a ženská, kdy ženská jsou často spojena s menším platovým ohodnocením a prestiží), vzrůstající počet matek samoživitelek a jejich horší uplatnění na trhu práce, větší ekonomická vázanost na stát, či partnera, pokles životní úrovně po rozvodu. Buršová [2014] upozorňuje na to, že podle statistik tvoří devět z deseti chudých lidí starších 65 let právě ženy.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Matky samoživitelky a jejich situace v České republice. Praha : Gender Studies o. p. s., 2011. 18 s. Dostupné na “http://www.genderstudies.cz/download/samozivitelky_sendwichova.pdf”, str.4

BURŠOVÁ, Irena. Prolomit vlny: Feminizace chudoby. 2014. Dostupné také z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/prolomitvlny/_zprava/prolomit-vlny-feminizace-chudoby–1409123

Zpět na téma dopady